Country:

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI NEOLUX

Stav září 2018

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak při návštěvě této webové stránky společnosti NEOLUX využíváme vaše osobní údaje, jaká opatření jsou učiněna na ochranu vašich údajů a jaká práva máte ve vztahu k vašim osobním údajům.

Úvod

Společnost OSRAM přikládá ochraně osobních údajů vysokou důležitost. Proto společnost OSRAM zpracovává vaše osobní údaje v souladu s předpisy evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími vztahujícími se legislativními předpisy k ochraně osobních údajů a bezpečnosti dat.

1. Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších národních zákonů členských států na ochranu osobních údajů a také ostatních předpisů na ochranu dat:

Společnost OSRAM GmbH
Kterou zastupují Dr. Olaf Berlien, Ingo Bank a Dr. Stefan Kampmann
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
Deutschland

Telefon: +49 89 6213-0
Fax: +49 89 6213-2020
E-mail: contact@osram.com
Internet: www.osram.com, www.osram.de
Kontakt na osobu pověřenou ochranou osobních údajů: privacy@osram.com

V jednotlivých případech mohou odpovědnost nést také příslušné dceřiné společnosti samostatně nebo společně se společností OSRAM GmbH. Kontaktní údaje na dceřiné společnosti naleznete zde: https://www.osram.de/cb/services/tochtergesellschaften/index.jsp

2. Obecně o zpracování osobních údajů

Společnost OSRAM získává a využívá osobní údaje uživatelů zásadně jen tak, nakolik to je nezbytné k provozování funkční webové stránky.

Jestliže pro procesy zpracování osobních údajů získáme souhlas příslušné osoby, slouží článek 6 odstavec 1 písmeno a) nařízení GDPR jako právní podklad.

Při zpracování vašich osobních údajů pro naplnění smlouvy mezi vámi a společností OSRAM slouží článek 6 odstavec 1 písmeno b) nařízení GDPR jako právní podklad. To se vztahuje rovněž na procesy zpracování, které jsou potřeba k realizaci předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nutné ke splnění právní povinnosti, které společnost OSRAM podléhá, slouží článek 6 odstavec 1 písmeno c) nařízení GDPR jako právní podklad.

Pro případ, že by životně důležité zájmy příslušné osoby nebo jiné fyzické osoby vyžadovaly zpracování osobních údajů, slouží článek 6 odstavec 1 písmeno d) nařízení GDPR jako právní podklad.

Jestliže je zpracování nutné pro hájení oprávněného zájmu společnosti OSRAM nebo třetí osoby a zájmy, základní práva a svobody z hlediska práva na ochranu údajů nepřevažují zájem společnosti OSRAM nebo třetí osoby, pak slouží článek 6 odstavec 1 písmeno f) nařízení GDPR jako právní podklad ke zpracování.

Osobní údaje příslušné osoby budou odstraněny nebo zablokovány, jakmile zmizí účel jejich ukládání. Avšak osobní údaje mohou být nadále ukládány, jestliže to požaduje evropský nebo národní zákonodárce v právních nařízeních EU , zákonech nebo jiných předpisech, které se vztahují na společnost OSRAM. K zablokování nebo odstranění údajů dojde také tehdy, když vyprší lhůta uložení předepsaná uvedenými normami, ledaže by existovala nutnost dalšího ukládání údajů za účelem uzavření nebo plnění smlouvy.

3. Zpracování osobních údajů při návštěvě webových stránek

a) Rozsah získávání údajů

Při každém načtení našich webových stránek jsou automatizovaně získávány údaje a informace z počítačového systému načítajícího počítače.

Jsou přitom získávány následující údaje:

 • Informace o typu prohlížeče a použité verzi
 • Operační systém uživatele
 • Internetový poskytovatel uživatele
 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas přístupu

Webové stránky, z kterých systém uživatele přešel na naši webovou stránku

Některé stránky obsahují tlačítka na sítě sociálních médií. Taková tlačítka nepředstavují doporučené odkazy nebo odkazy na předání. Odkaz pouze odkazuje na příslušnou síť sociálních médií, aniž by předával údaje o uživateli.

b) Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Právním podkladem pro přechodné zpracování údajů (a souborů protokolu) je článek 6 odstavec 1 písmeno f) nařízení GDPR.

c) Účel zpracování údajů

Přechodné uložení IP adresy systémem je nezbytné, aby bylo možné zpřístupnit webovou stránku pro počítač uživatele. IP adresa uživatele proto musí zůstat uložena po dobu relace.

Ukládání probíhá do souborů protokolu, aby byla zajištěna funkčnost webové stránky. Údaje dále slouží také k optimalizaci webové stránky a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. V této souvislosti nedochází k vyhodnocování údajů pro marketingové účely. Tento účel je také naším oprávněným zájmem při zpracování údajů podle článku 6 odstavce 1 písmena f) nařízení GDPR.

d) Doba uložení údajů

Údaje budou odstraněny, jakmile již nebudou potřeba k dosažení účelu, pro který byly získány. V případě získávání údajů pro provozování webové stránky to nastane tehdy, když je příslušná relace ukončena.

V případě ukládání údajů do souborů protokolu budou tyto soubory nejpozději do sedmi dnů odstraněny. Nedochází k ukládání těchto údajů spolu s jinými osobními údaji uživatele.

e) Možnost podání námitek

Sběr údajů pro provozování webové stránky a ukládání údajů do souborů protokolu jsou zcela nezbytné úkony pro provoz webové stránky. Na základě této skutečnosti nemá uživatel možnost podávat námitky.

4. Kontaktní formulář

a) Rozsah získávání údajů

Na naší webové stránce naleznete kontaktní formulář, který můžete využít k elektronickému navázání kontaktu. Když uživatel využije této možnosti, pak údaje uvedené do zadávací obrazovky nám budou předány a uloženy. Údaje budou využity výlučně ke zpracování konverzace. Nedojde k předání údajů třetím stranám.

Jsou přitom získávány následující údaje:

 • E-mailová adresa
 • Příjmení, křestní jméno
 • Firma
 • Telefon
 • Předmět a obsah vaší zprávy

Ke zpracování údajů bude získán váš souhlas a bude odkázáno na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

b) Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Právním podkladem ke zpracování údajů je při vydání souhlasu uživatele článek 6 odstavec 1 písmeno a) nařízení GDPR.

Právním podkladem ke zpracování údajů, které jsou předány při zaslání e-mailu, je článek 6 odstavec 1 písmeno f) nařízení GDPR. Jestliže cílem kontaktování e-mailem je uzavření smlouvy, pak je dodatečným právním podkladem ke zpracování článek 6 odstavec 1 písmeno b) nařízení GDPR.

c) Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze zadávací obrazovky slouží pouze nám k realizaci navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem se také jedná o nutný oprávněný zájem na zpracování osobních údajů.

Ostatní zpracovávané osobní údaje slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

d) Doba uložení údajů

Údaje budou odstraněny, jakmile již nebudou potřeba k dosažení účelu, pro který byly získány. To zpravidla nastane tehdy, když je konverzace ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, když lze z okolností usoudit, že daná záležitost byla definitivně objasněna.

e) Možnost podání námitek

Jako uživatel máte kdykoliv možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Když s námi navážete kontakt e-mailem, můžete kdykoliv vznést námitky proti uložení vašich osobních údajů. V takovém případě nelze v konverzaci pokračovat.

Všechny osobní údaje uložené během navázání kontaktu budou v tomto případě odstraněny.

5. Předání vašich osobních údajů

Pokud jste souhlasili nebo jsme k tomu jiným způsobem legislativně oprávněni, předáme vaše osobní údaje poskytovatelům (např. hostingu, marketinku, prodejním partnerům) pro výše uvedené účely.

Pro případ, že by příjemci měli sídlo v zemích bez dostatečné úrovně ochrany osobních údajů, učinila společnost OSRAM opatření, aby zajistila vhodné a přiměřené záruky na ochranu osobních údajů jiným způsobem.

Když budou osobní údaje poskytnuty takovým zemím, budou předány jen tehdy, když (i) byly uzavřeny se společností OSRAM standardní smluvní klauzule EU nebo (ii) - u příjemců se sídlem v USA – byl obdržen certifikát EU/US Privacy Shield.

6. Vaše práva

Když jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste vy dotčenou osobou ve smyslu nařízení GDPR a přísluší vám následující práva vůči odpovědné osobě:

a) Právo na informace

Můžete si od společnosti OSRAM vyžádat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou námi zpracovávány.

Když takové zpracování existuje, můžete požadovat od odpovědné osoby informace o následujícím:

 • účely, ke kterým jsou osobní údaje zpracovávány;
 • kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • příjemci resp. kategorie příjemců, kterým byly vaše osobní údaje zpřístupněny nebo ještě zpřístupněny budou;
 • plánovaná doba uložení vašich osobních údajů nebo, pokud dobu nelze konkrétně uvést, kritéria so stanovení doby uložení;
 • existence práva na opravu nebo odstranění vašich osobních údajů, práva na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva na vznesení odporu vůči tomuto zpracování;
 • existence práva na podání stížnosti u dozorčího orgánu;
 • všechny dostupné informace o původu osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou získávány u dotčené osoby;
 • existence automatizovaného hledání řešení včetně profilingu podle článku 22 odstavce 1 a 4 nařízení GDPR a – alespoň v těchto případech – věrohodné informace o aplikované logice a také dosahu a plánovaných dopadech takového zpracování pro dotčenou osobu;
 • zda jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země nebo některé mezinárodní organizaci a jaké vhodné záruky byly podle článku 46 nařízení GDPR učiněny.

Při zpracovávání osobních údajů pro vědecké, historické nebo statistické výzkumné účely může být právo na informace omezeno, aby neznemožňovalo předpokládanou realizaci výzkumných nebo statistických účelů nebo na ně nemělo závažné negativní dopady, a když je omezení nutné k realizaci výzkumných nebo statistických účelů.

b) Právo na opravu

Máte vůči společnosti OSRAM právo na opravení a/nebo doplnění, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné. Společnost OSRAM bezodkladně provede opravu.

c) Právo na omezení zpracování

Za následujících podmínek můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů:

 • když popíráte správnost vašich osobních údajů, bude zpracování údajů omezeno na dobu, která odpovědné osobě umožní ověřit správnost osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a vy odmítáte odstranění osobních údajů a místo toho požadujete omezit použití osobních údajů;
 • odpovědná osoba již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, vy je ale potřebujete k uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků, nebo
 • když jste vznesli odpor proti zpracování podle článku 21 odstavce 1 nařízení GDPR a ještě není stanoveno, zda převažují oprávněné důvody odpovědné osoby vůči vašim důvodům.
 • Když bylo omezeno zpracování vašich osobních údajů, smí být tyto údaje – až na jejich ukládání – zpracovány jen s vaším souhlasem nebo k uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků nebo na ochranu práv jiné fyzické či právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Když bylo omezení zpracování omezeno podle výše uvedených podmínek, budete společností OSRAM informováni, než bude omezení zrušeno.

d) Právo na odstranění

Můžete od společnosti OSRAM požadovat, aby vaše osobní údaje byly bezodkladně odstraněny, pokud nastane některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly získány nebo jiným způsobem zpracovány.
 • Odvoláváte svůj souhlas, na základě kterého bylo umožněno zpracování podle článku 6 odstavce 1 písmene a) nebo článku 9 odstavce 2 písmene a) nařízení GDPR, a chybí jiný právní podklad ke zpracování.
 • Podle článku 21 odstavce 1 nařízení GDPR vznášíte odpor proti zpracování a nejsou žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, nebo podle článku 21 odstavce 2 nařízení GDPR vznášíte odpor proti zpracování.
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Odstranění vašich osobních údajů je nutné ke splnění právní povinnosti podle unijního práva nebo práva členských států, kterému odpovědná osoba podléhá.
 • Vaše osobní údaje byly získány v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti podle článku 8 odstavce 1 nařízení GDPR (souhlas od dětí).

e) Právo být zapomenut

Jestliže společnost OSRAM veřejně zpřístupnila vaše osobní údaje a společnost OSRAM je na základě podmínek uvedených v bodě 4 povinna je odstranit, pak společnost OSRAM s ohledem na dostupné technologie a náklady na implementaci učiní přiměřená opatření, aby informovala osoby odpovědné za další zpracovávání osobních údajů, že jste požadovali odstranit všechny odkazy na vaše osobní údaje.

f) Výjimky z práva na odstranění

Právo na odstranění pozbývá platnosti, pokud je zpracování potřeba:

 • k uplatnění práva na svobodu projevu a informace;
 • ke splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle unijního práva nebo práva členských států, kterému odpovědná osoba podléhá, nebo k plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo k výkonu veřejné moci, která byla na odpovědnou osobu přenesena;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle článku 9 odstavce 2 písmene h) a i) a také článku 9 odstavce 3 nařízení GDPR;
 • pro ve veřejném zájmu realizované archivní účely, vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely podle článku 89 odstavce 1 nařízení GDPR, pokud právo uvedené v části a) znemožňuje předpokládanou realizaci cílů tohoto zpracování nebo ji významně negativně ovlivňuje, nebo
 • k uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků.

g) Právo na informace

Jestliže jste uplatnili právo na opravu, odstranění nebo omezení zpracování vůči společnosti OSRAM, pak všem příjemcům, kterým byly zpřístupněny vaše osobní údaje, sdělíme tuto opravu, odstranění nebo omezení zpracování, ledaže by se to ukázalo jako nemožné nebo to bylo spojeno s nepoměrnými náklady. Na přání vám tyto příjemce sdělíme.

h) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo vaše osobní údaje, které jste poskytli společnosti OSRAM, obdržet ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a předat je jiné odpovědné osobě, pokud:

 • zpracování je prováděno na základě souhlasu podle článku 6 odstavce 1 písmene a) nařízení GDPR nebo článku 9 odstavce 2 písmene a) nařízení GDPR nebo na základě smlouvy podle článku 6 odstavce 1 písmene b) nařízení GDPR a
 • zpracování probíhá automatizovanými procesy.

Dále máte právo, aby vaše osobní údaje byly předány přímo ze společnosti OSRAM jiné odpovědné osobě, pokud to je technicky proveditelné. Nesmí tím být postiženy svobody a práva jiných osob. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nutné ke splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo probíhá ve výkonu veřejné moci, která byla přenesena na odpovědnou osobu.

i) Právo na vznesení odporu

Máte právo kdykoliv vznést odpor vůči zpracování vašich osobních údajů, které probíhá na základě článku 6 odstavce 1 písmene e) nebo f) nařízení GDPR; to se vztahuje také na profiling vycházející z těchto právních předpisů.

Následkem toho již společnost OSRAM nebude zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže by ke zpracování existovaly nutné důvody vyžadující ochrany, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo by zpracování sloužilo k uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy, máte právo kdykoliv vznést odpor vůči zpracování vašich osobních údajů pro účely takové reklamy; to se vztahuje rovněž na profiling, pokud s takovou přímou reklamou souvisí.

Pokud vznesete odpor vůči zpracování za účelem přímé reklamy, pak vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Při zpracování vašich osobních údajů, které slouží k vědeckým nebo historickým výzkumným účelům nebo ke statistickým účelům podle článku 89 odstavce 1 nařízení GDPR, máte také právo vnést vůči němu odpor.

Vaše právo na vznesení odporu může být omezeno, aby neznemožňovalo předpokládanou realizaci výzkumných nebo statistických účelů nebo na ně nemělo závažné negativní dopady, a když je omezení nutné k realizaci výzkumných nebo statistických účelů.

j) Právo na odvolání prohlášení o souhlasu z hlediska práva na ochranu osobních údajů

Máte právo své prohlášení o souhlasu z hlediska práva na ochranu osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do odvolání.

k) Automatizované rozhodování v jednotlivém případě včetně profilingu

Máte právo nebýt podrobeni rozhodnutí na základě výlučně automatizovaného zpracování – včetně profilingu, které má vůči vám právní důsledky nebo vás podobným způsobem závažně postihuje. To neplatí, když rozhodnutí:

 • je nutné k uzavření nebo naplnění smlouvy mezi vámi a odpovědnou osobou,
 • je přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členských zemí, kterým odpovědná osoba podléhá, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření k hájení vašich práv a svobod a také vašich oprávněných zájmů, nebo
 • bylo provedeno s vaším výslovným souhlasem.

Ohledně případů uvedených v bodě (1) a (3) učiní společnost OSRAM přiměřená opatření, aby byla hájena práva a svobody i vaše oprávněné zájmy, k nimž minimálně náleží právo na vyžádání zásahu osoby ze strany odpovědné osoby, na vyjádření vlastního stanoviska a na napadení rozhodnutí.

Jestliže tato rozhodnutí spočívají na použití zvláštních kategorií osobních údajů podle článku 9 odstavce 1 nařízení GDPR, platí výše uvedené výjimky pouze tehdy, když platí článek 9 odstavec 2 písmeno a) nebo g) nařízení GDPR a byla učiněna přiměřená opatření na ochranu práv a svobod i vašich oprávněných zájmů.

l) Právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu

Bez ohledu na jiný správně právní nebo soudní opravný prostředek máte právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu, zejména v členském státě místa vašeho pobytu, vašeho pracoviště nebo místa domnělého přestupku, jestliže jste názoru, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s nařízením GDPR.

Dozorčí orgán, u kterého byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 nařízení GDPR.

Další informace a vysvětlení ke zmíněným právům naleznete na webové stránce Evropské komise „Práva pro občany“

Poslední změna: září 2018